Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u Bosni i Hercegovini

Četvrtak, 12 Travanj 2012 09:01
Ispis

Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u Bosni i Hercegovini

Osnovni podaci o projektu

USAID BiH i Vijeće/Savjet Evrope realizuju 21-mjesečni program “Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u Bosni i Hercegovini”. Program je započeo u septembru 2011.godine i trajati će do juna 2013.godine. Programske aktivnosti se realizuju u dva smjera kako bi  što bolje podržale snažnije uključivanje žena i mladih u političke procese u BiH. 

Aktivnosti su  usmjerene na ostvarenje sljedećih ciljeva:
1) Veća angažovanost žena u političkim procesima; i
2) Stvaranje nove i odgovornije generacije lidera unutar političkih partija

Sveukupni cilj programa je da osnaži žene i mlade u svrhu preuzimanja aktivnije uloge u političkim procesima. Program će pomoći stvaranje nove i odgovornije generacije lidera  unutar političkih partija na predstojećim općinskim/opštinskim izborima  te podići svijest o važnosti uloge žena u političkim procesima, kao i povećati njihov angažman u politici.

Opis problema
Iako su žene u BiH ostvarile političku moć na najvišim nivoima, one su još uvijek znatno manje prisutne u javnom životu te na rukovodnim pozicijama u političkim partijama kao i  na državnom i regionalnom nivou. Korijen problema leži u jakim kulturnim i društvenim predrasudama koje su još uvijek prisutne.  Politički i stranački lideri posmatraju žene kao nevažne za ostvarenje njihovih aspiracija u postizanju i održavanju političke moći. Uzimajući sve ovo u obzir, ovaj program se značajno fokusira na podizanje svijesti o važnosti uloge žena u političkim procesima pred opštinske/općinske izbore 2012., i to radeći sa ženama, NVO-ima sa ženskim predznakom i ženama kanditatkinjama na izborima.

Programske aktivnosti i očekivani rezultati 
Programske aktivnosti će ojačati komunikaciju i političku svijest među ženama i mladima različitih nacionalnosti. Izbori 2012 pružaju mogućnost da se ojačaju žene i mladi kako bi imali značajniju ulogu u izbornim i političkim procesima jer su tada  političke partije više usmjerene na suštinska pitanja upravljanja na opštinskom/općinskom nivou nego na etničke podjele koje inače dominiraju u državnim političkim debatama. 

Vijeće/Savjet Evrope će realizirati niz aktivnosti u svrhu ostvarenja sljedećih rezultata:
Rezultat 1.  Povećanje učešća žena u političkim procesima
Veliki broj NVO-a iz urbanih i ruralnih područja , a pogotovo onih koji su usmjereni na poboljšanje položaja žena u BiH  će unaprijediti svoje znanje  o  zakonodavstvu u vezi  jednakosti spolova  te trenutnom stanju u vezi sprovedbe tog zakona.   NVO-i će unaprijediti dijalog i saradnju  sa vladinim institucijama  i ženama kandidatima na  opštinskim/općinskim izborima 2012, a  u svrhu promoviranja i lobiranja za bolju zastupljenost žena u političkom životu države.
Projekat će se usmjeriti na sljedeće aktivnosti  kako bi se ostvarili gore navedeni rezultati:
- Održavanje javnih debata u cijeloj BiH.
- Organizacija seminara o učešću žena u javnom i političkom životu koji će biti održani sa mladim političarima, polaznicima  Škole političkih studija u BiH koji vodi Vijeće/Savjet Evrope.

Rezultat 2. Stvaranje nove i odgovornije generacije lidera unutar političkih partija

Škola političkih studija Vijeća/Savjeta Evrope u BiH pruža političko obrazovanje za mlade političke kadrove još od 2003.godine. Škola osnažuje mlade BiH političare u svrhu sticanja znanja   iz područja značajnih za daljnji razvoj države prema EU integracijama, kao i da preuzmu aktivniju ulogu u Asocijaciji država Vijeća/Savjeta Evrope.  Namjera seminara je da pomogne mladim političkim vođama  da poboljšaju njihovo razumjevanje  politike, zajedničkog rada te da razviju zajedničke stavove o bitnim pitanjima bez obzira na njihovo partijsko i nacionalno opredjeljenje.

Ažurirano ( Četvrtak, 12 Travanj 2012 09:04 )