Home What's new

Latest

JAVNI OGLAS

E-mail Print PDF

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Udruženja izbornih zvaničnika u BiH, broj: O-08/13 od 05.02.2013. godine, Udruženje izbornih zvaničnika u BiH objavljuje sljedeći

JAVNI OGLAS
o prodaji službenog putničkog motornog vozila putem javnog nadmetanja zatvorenim pisanim ponudama

I – Predmet prodaje
Predmet prodaje je službeno putničko motorno vozilo, vlasništvo Udruženja izbornih zvaničnika u BiH.

II – Podaci o vozilu
Vrsta vozila: putnički automobil;
Marka i tip vozila: Volvo V40;
Broj šasije: YV1VW7313XF381539;
Broj motora: C005456;
Godina proizvodnje: 1999;
Snaga vozila: 70kW;
Zapremina motora: 1987 cm3;
Boja karoserije: žuta metalik;
Broj reg. mjesta: 1+4;
Registarska oznaka: E13-E-890;
Početna cijena: 4000,00 KM (slovima: četirihiljade KM i 00/100 KM).

III – Pregled vozila
Motorno vozilo se može pogledati sljedećim danima: petak 08. februar, ponedeljak 11. februar, utorak 12. februar i srijeda 13. februar 2013. godine u vremenu od 10:00 časova do 16:00 časova.
Vozilo će se nalaziti na parkingu ispred ureda Udruženja izbornih zvaničnika u BiH, u ulici Muse Ćazima Ćatića 12, Sarajevo.

IV – Kriterij prodaje
Najpovoljnijom ponudom smatraće se ponuda sa najvišim ponuđenim iznosom.
U slučaju da dva ili više ponuđača u zatvorenim kovertama dostave ponudu sa istim iznosom, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu, po datumu i vremenu prijemnog štambilja sa Protokola Udruženja izbornih zvaničnika u BiH.
Prodaja će se obavljati po načelu "viđeno – kupljeno" što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu, po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka.

V – Pravo učešća
Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica.

VI – Sadržaj ponude
Pisana ponuda treba da sadrži:
1. Dokumenta i podaci o ponuđaču:
a) fizičko lice (fotokopija lične karte, adresa i kontakt telefon);
b) pravno lice (fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime ovlaštenog lica za zastupanje, adresa i kontakt telefon);
2. Iznos ponude izražene u KM.

VII – Dostavljanje ponuda
Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom "Ponuda – NE OTVARAJ – Javni poziv za prodaju putničkog motornog vozila putem javnog nadmetanja zatvorenim pisanim ponudama" putem pošte ili neposrednom predajom na Protokol Udruženja izbornih zvaničnika u BiH, ulica Muse Ćazima Ćatića 12, Sarajevo.
Krajnji rok za dostavljanje ponuda je četvrtak, 14. februar 2013. godine do 16:00 časova, uključujući i ponude upućene putem pošte a pristigle do naznačenog datuma i vremena.
Sve ponude koje pristignu poslije navedenog roka, kao i ponude sa iznosom manjim od utvrđene početne cijene, Komisija neće se uzeti u razmatranje.
Javno nadmetanje će biti punovažno i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

VIII – Dan i mjesto održavanja javnog nadmetanja
Javno otvaranje ponuda, obavlja Komisija, održat će se u petak, 15. februara 2013. godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Udruženja izbornih zvaničnika u BiH, u ulici Muse Ćazima Ćatića 12, Sarajevo.
Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, saopćavaju se pravila javnog nadmetanja.
Javnom otvaranju ponuda, može prisustvovati ovlaštena osoba pravnog lica ili fizičko lice, uz prezentaciju punomoći odnosno lične karte.
Nakon otvaranja svih blagovremenih ponuda, zaključuje se javno nadmetanje, utvrđivanjem liste ponuđača koji su ponudili cijenu iznad utvrđene početne cijene, počevši od ponuđača sa najpovoljnijom ponudom i konstatuje se da je motorno vozilo prodato najpovoljnijem ponuđaču.
Važenje utvrđene liste ponuđača je 15 dana od dana javnog otvaranja.

IX – Obaveza kupca
Ponuđač čija je ponuda najpovoljnija, odnosno kupac, dužan je uplatiti cjelokupan utvrđeni iznos na transakcijski račun Udruženja izbornih zvaničnika u BiH, broj: 140 101 000 26342 62, a kao svrhu uplate navesti: uplata za kupovinu motornog vozila Volvo V40, najkasnije u roku od 5 dana od dana javnog otvaranja, nakon čega će se, uz prezentaciju dokaza o uplati, s njim zaključiti Ugovor o kupoprodaji.

Ako ponuđač sa najpovoljnijom ponudom, odnosno kupac, ne uplati utvrđeni iznos ili ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji, u ostavljenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine, te u tom slučaju Udruženja izbornih zvaničnika u BiH zadržava pravo da ponudi zaključenje ugovora o kupoprodaji slijedećem najpovoljnijem ponuđaču, sa utvrđene liste.
Sve poreze i troškove oko prijenosa prava vlasništva nad kupljenim motornim vozilom snosi Kupac.
Kupac nakon uplate i zaključenja Ugovora o kupoprodaji, može odmah preuzeti motorno vozilo, zajedno sa pratećim dokumentima motornog vozila.

X – Dodatne informacije
Javni poziv za prodaju vozila putem postupka javnog nadmetanja objavit će se na web stranici Udruženja izbornih zvaničnika u BiH www.aeobih.com.ba, te u sedmičnim novinama Superoglasi, kao i na internetskim stranicama koji se bave isljučivo prodajom.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je: Žarko Arđelan, broj telefona: 033 476 880.

 

Last Updated ( Friday, 08 February 2013 16:15 )
 

"Kroz diskusiju do boljeg obostranog razumijevanja i većeg civilnog angažmana mladih ljudi"

E-mail Print PDF

Udruženje izbornih zvaničnika u BiH (UIZBiH) implementira projekat pod nazivom "Kroz diskusiju do boljeg obostranog razumijevanja i većeg civilnog angažmana mladih ljudi" u saradnji sa nevladinom organizacijom iz Češke „Agora” zahvaljujući sredstvima National Endowment for Democracy (NED), SAD. U ovom projektu je uključeno 12 srednjih škola u BiH (Prva gimnazija Sarajevo, Katolički školski centar – Opća realna gimnazija Sarajevo, Mješovita srednja škola "Gornji Vakuf" Gornji Vakuf / Uskoplje, Četvrta gimnazija Sarajevo, Srednja škola "Kreševo" Kreševo, Gimnazija "Mushin Rizvić" Kakanj, Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" Olovo, JU Druga gimnazija Zenıca, Gimnazija i srednja stručna škola Istočna Ilidža, Srednja škola Sokolac, Srednjoškolski centar Foča, te Srednjoškolski centar Rogatica.

Ciljevi projekta su da se:
• Aktiviraju mladi ljudi u Bosni i Hercegovini i da se povećaju njihovi interesi u javnom životu;
• Ojača međusobno razumijevanje i tolerancija među mladim generacijama različitih nacionalnih grupa u BiH.

Ostvarivanje ovih ciljeva se odvijalo kroz organizovanje debata na aktuelne i interesantne teme učenicima u njihovim školama. Nakon održana dva kruga treninga, organizovano je takmičenje koje je trajalo dva dana. Svi učesnici su dobili majice na poklon kao uspomenu na ovo lijepo druženje. Četiri srednje škole su prošle u finalno takmičenje: Prva gimnazija Sarajevo, JU Druga gimnazija Zenıca, Gimnazija i srednja stručna škola Istočna Ilidža, i Srednjoškolski centar Foča. Finalno takmičenje je održano u Centru za posjetioce Parlamentarne Skupštine BiH 11. decembra, 2012. godine. Tom prilikom je organizovan obilazak Parlamenta za sve učenike i profesore četiri pobjedničke škole. Pobjednik na finalnom takmičenju je Prva gimnazija iz Sarajeva. Svi učesnici su dobili prigodne poklone, a pobjednički tim i najbolji debatanti na polufinalnom i finalnom takmičenju i vrijedne nagrade.

Slike sa finalaPobjednici, I gimnazija, Sarajevo

Prijem u ambasadiDebate

DebateDebate

 

Last Updated ( Thursday, 10 January 2013 13:26 )
 

Poziv za testiranje elektronskog glasanja za osobe sa invaliditetom

E-mail Print PDF

Poziv za testiranje elektronskog glasanja za osobe sa invaliditetom

Glasanje - lično i samostalno - je osnovno pravo u demokratiji. Prema sadašnjem sistemu glasanja u Bosni i Hercegovini (BiH), mnogim biračima sa invaliditetom uskraćeno je to pravo. Oni često moraju otkriti svoj izbor osobi koja im pomaže u obilježavanju glasačkih listića i nisu u mogućnosti glasati u privatnosti. Jednak pristup demokratskom procesu mora uključivati i jednako glasačko pravo za sve građane BiH.
Iz tog razloga, Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) je prepoznala potrebu da podrži projekat pod nazivom "Unapređenje uslova za lično i samostalno glasanje za bosanskohercegovačke građane sa invaliditetom", koji implementira Udruženje izbornih zvaničnika u BiH (UIZBiH). Na projektu usko sarađuju Centralna izborna komisija BiH, Udruženje za slijepa i slabovidna lica Kantona Sarajevo, Vijeće organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH i Koordinacioni odbor invalida Republike Srpske, te "Everyone Counts", međunarodna agencija za izborne sisteme. Ovaj projekat će olakšati učešće BiH birača sa invaliditetom u izbornom procesu.
Tokom implementacije projekta održati će se simulacija elektronskog glasanja i to:
- u Sarajevu, 06.09.2012. godine, u "Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo" - Centar za razvoj karijere i biznisa, Kemala Kapetanovića 17, od 12:00 do 18:00 sati;
- i u Banja Luci, 07.09.2012. godine u prostoru "Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida", Vojvođanska bb, i to od 12:00 do 18:00 sati.
Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na simulaciju glasanja kako biste nam pomogli da odaberemo najbolje načine za osobe sa invaliditetom da glasaju samostalno i lično, te tako u potpunosti iskoriste svoje glasačko pravo.
Nakon simulacije izbora, tokom implementacije projekta će se razviti politike i procedure i dostaviti relevantnim organima, kako bi se omogućilo BH građanima sa invaliditetom da glasaju privatno i samostalno pomoću elektronskih pomagala.

Last Updated ( Wednesday, 03 October 2012 09:58 )
 

21st annual conference of the ACEEEO

E-mail Print PDF

21st annual conference of the ACEEEO - For more infotmation please see link.

Last Updated ( Tuesday, 04 September 2012 10:24 )
 

Strengthening Accountability of Women and Young Political Leaders in Bosnia and Herzegovina

E-mail Print PDF

Strengthening Accountability of Women and Young Political
Leaders in Bosnia and Herzegovina

Fact sheet

The United States Agency for International Development in Bosnia and Herzegovina (USAID/BiH) and Council of Europe implement 21 month program ―Strengthening Accountability of Women and Young Political Leaders in Bosnia and Herzegovina.” The program started in September, 2011 and will last through June, 2013. Program activities focus on a two-pronged approach designed to support stronger involvement of women and youth in the political processes in BiH.

These activities focus on  following objectives:
1) Increase engagement of women in political processes; and
2) Create a new and more accountable generation of political party leadership.

The overarching goal of this program is to empower women and youth to take more active roles in political processes. The program will help create a new and more accountable generation of political party leadership in run up to the 2012 municipal elections and raise awareness of importance of women‘s role in political processes and improve their engagement in the political life.

Problem Statement
Although women in BiH have achieved political power at a high level, they are still underrepresented in the public life and party leadership positions at both the national and regional level. Women‘s participation in political and public life is still very low. The root for this lays in strong cultural and social prejudice towards increasing women participation which continues to exist. Women are often perceived by political party leaders to be marginal to their overall aims of gaining and maintaining political power. Thus, this program places a considerable focus to raise awareness on the importance of the role of women in political processes by working with women civil society organisations and women candidates in advance of 2012 municipal elections.

Programmatic Approach and Expected Results and Illustrative Activities

Program activities  will strengthen communication and political awareness among women and youth of different ethnic backgrounds. Because parties are usually more focused on more substantive governance issues at the municipal election, rather than the ethnic cleavages that dominate the national political debate in the country, the 2012 municipal elections provides a window of opportunity to empower youth and women to play a more significant role in the electoral and political processes.

Council of Europe will implement a series of mutually reinforcing activities and will achieve the following results:
Result 1. Improving participation of women in political processes
The program‘s goal is to raise awareness on the importance of women in the public and political life of BiH and increase their engagement particularly among women voters and women candidates.
The project will focus on the following illustrative activities in order to achive this result:
- Hosting of public debates throughout BiH. NGOs previously trained by the Council of Europe will hold at least 20 town hall meetings in both urban and rural areas. These meetings will include women, youth, entrepreneurs, educational institutions, local government representatives, and more.
- Conducting seminars on women in the public and political life will be held with young politicians in the CoE‘s School of Political Studies of BiH.

Result 2. Create a new and more accountable generation of political party leadership
The Political School of Council of Europe in BiH has been providing political education for younger political cadres since 2003. The School empowers young BiH politicians to gain knowledge in the areas important for the country to further its development toward the European Union and to take a more proactive role in the Council of Europe Association of countries. The intention of the seminars are to help young political leaders increase their understanding of politics, to work together, and to develop common ground on issues regardless of their political party or ethnic affiliation. Topics also include leadership, building dialogue between political parties, and empowering young women political leaders.

Last Updated ( Thursday, 12 April 2012 09:04 )
 

Svjetski dan izbora 2012

E-mail Print PDF

SVJETSKI DAN IZBORA

Na konferenciji Udruženja izbornih zvaničnika Evrope (ACEEEO) održanoj 2005. godine, više od 20 zemalja članica dogovorilo se o pokretanju inicijative da se prvi četvrtak u mjesecu februaru utemelji kao dan, koji bi u cijelom svijetu predstavljao zaštitni znak demokratskih izbora, odnosno kao Svjetski dan izbora.

Udruženje izbornih zvaničnika u BiH, u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom BiH već šestu godinu promoviše tu inicijativu. Tim povodom juče su održani sastanci u Sarajevu, Banja Luci, Brčkom i Mostaru sa predstavnicima gradskih i općinskih izbornih komisija.

U Sarajevu, u velikoj sali Općine Novo Sarajevo održan je radno-konsultativni sastanak, koji su organizirali Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i Udruženje izbornih zvaničnika Bosne i Hercegovine, a u saradnji sa Općinskom izbornom komisijom Novo Sarajevo. Sastanku su prisustvovali i predstavnici izbornih komisija općina: Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Vogošća, Novo Goražde, Travnik, Žepče, Centar, Šekovići, Lukavac, Čelić, Derventa i Srebrenica. Prisutnima su se obratili predsjednik CIK-a Branko Petrić, izvršna direktorica Udruženja izbornih zvaničnika u BiH Zvjezdana Dragović, predsjedavajući Općinskog vijeća Nebojša Simić i savjetnica općinskog načelnika Zehra Orahovac.
Sastanku u Brčkom su prisustvovali i članovi izbornih komisija Bijeljine, Lopara, Orašja i Domaljevca, predstavnici poslaničkih grupa iz Skupštine, gradonačelnik Distrikta, a ispred CIK BiH bio je prisutan Mikić Stjepan.
U Administrativnoj službi Grada Banja Luke održan je radni skup kojem je prisustvovalo 40 predstavnika Izbornih komisija iz 17 gradova / opština / regiona: Banja Luka, Teslić, Doboj, Kneževo, Šipovo, Bihać, Srbac, Brod, Lopare, Ribnik. Osmaci, Prnjavor, Mrkonjić Grad, Kotor Varoš, Laktaši, Čelinac i Oštra Luka. Ispred CIK BiH-a bila je prisutna Irena Hadžiabdić u Banja Luci, te Vedran Hadžović i Božica Ban u Mostaru.

Ova svečana prilika bila je povod i da se razmijene mišljenja i izvrše konsultacije sa Centralnom izbornom komisijom BiH za predstojeće lokalne izbore.

 

Last Updated ( Thursday, 23 February 2012 10:31 )
 

Kodeks ponašanja članova biračkih odbora i njihovih zamjenika

E-mail Print PDF


„Kodeks ponašanja članova biračkih odbora i njihovih zamjenika“


Udruženje izbornih zvaničnika u BiH (UIZBiH) je, uz pomoć Vlade Kanade i u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine (CIK BiH) i Organizacijom za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE), izdalo brošuru „Kodeks ponašanja članova biračkih odbora i njihovih zamjenika“. Promocija brošure održana je u Sarajevu i Banja Luci, u prisustvu velikog broja članova općinskih i gradskih izbornih komisija i predstavnika političkih stranaka.

U izbornoj administraciji, efikasnost i tačnost u radu biračkih odbora predstavlja prvi korak ka izgradnji povjerenja javnosti u izborni proces u Bosni i Hercegovini. Dužnosti, koje obavljaju članovi biračkih odbora, izuzetno su kompleksne i odgovorne, te zahtijevaju visok stepen znanja o izbornom procesu; zatim, posjedovanje vještina poput – komunikacije, rješavanja konflikata, timskog  rada; visoke moralne i profesionalne norme; posvećenost izvršavanju zadatka provedbe izbora na biračkim mjestima. Politički subjekti, koji učestvuju u izbornom procesu, trebaju poticati njihovu nepristrasnost i nezavisnost, jer će rad, u skladu sa principima Kodeksa, biti najbolji garant demokratskih izbora. Svako kršenje odredaba Izbornog zakona BiH i principa Kodeksa od strane članova biračkih odbora, može imati negativan uticaj na izborni proces i položaj političkih subjekata u njemu.

Brošura sadrži opis poslova članova biračkih odbora, pravila ponašanja i rada, primjere kršenja odredaba Izbornog zakona BiH i sankcije, koje su propisane krivičnim zakonima i Izbornim zakonom BiH i podzakonskim aktima. Kodeks treba da doprinese smanjenju kršenja odredaba Izbornog zakona BiH od strane biračkih odbora već prilikom provođenja Lokalnih izbora 2012. godine.

Prisutni su ocijenili da će brošura biti korisna za općinske i gradske izborne komisije, koje provode obuku članova biračkih odbora, političke subjekte, posmatrače političkih subjekata, udruženja građana, kao i međunarodne posmatrače, a prvenstveno članove biračkih odbora.

Brošuru možete preuzeti na ovom linku .

 

 

Last Updated ( Tuesday, 06 March 2012 10:38 )
 

YOUTH FOR YOUTH / FIRST TIME VOTER September to December 2011

E-mail Print PDF

YOUTH FOR YOUTH / FIRST TIME VOTER


Mladi za mlade Association of Election Officials in Bosnia and Herzegovina (AEOBiH), implemented project „Youth for Youth / First Time Voter“ in three phases: the first phase from July to Oktober 2010, the second from April to June 2011, and the third from September to December 2011 thanks to the funds of the Council of Europe. The main goal of this project was to motivate youth to actively participate in the elections and political life in Bosnia and Herzegovina.

During the project implementation, 30 000 booklets on the basic information about elections were printed and 2400 workshops held in 132 schools in RS and Federation of BiH. 7927 students participated in these workshops and 132 professors.

The project “First Time Voter” was well designed and needed. In Bosnia and Herzegovina there is a general problem of indifference towards political and social life of the country, especially among youth. One fact that supports this claim is the attitude of students towards elections, and statements like: “I won’t vote because I can’t change anything”, “All politicians are thieves and criminals”, “Every time same people on the election lists”, etc., and the appearances of political parties, especially during the election campaigns, where the youth population is very little mentioned or not mentioned at all. The reason for this lies in the fact that young people rarely go to the polls, and therefore they are not very important to the political parties. Because of this, we strongly believe that this project should continue in the future.

We believe that in the continuation of this project more attention should be dedicated in training the trainers, who are doubtless experts in this area, but, in some cases, they lack experience in dealing with children, and that is the reason why some workshops were reduced mainly to theoretical lecture of the theme which is the subject of the workshop. We believe that in continuation of this project there should be greater interaction with the students, giving them possibility to be fully engaged into the workshop. Therefore we believe that in the future bigger accent should be on the themes that motivate young people to engage themselves into the election process and social life, so they could see elections as a chance to improve society for themselves and their surroundings.

 

Last Updated ( Wednesday, 21 December 2011 13:41 )
 

General Elections in Bosnia and Herzegovina 2010: Lessons Learned

E-mail Print PDF

General Elections in Bosnia and Herzegovina 2010:
Lessons Learned

Elections are an essential step in the democratisation process. They are a crucial opportunity for political participation and an important element for the full enjoyment of a wide range of human rights. Elections are the test for the organisation of the political process and an indicator of freedom of the media, expression, association, etc. They have a direct impact on the legitimacy of institutional frameworks. The Council of Europe is promoting, in its
member States, pre-electoral or electoral assistance and providing election observation, in order to enhance free and fair elections and the process of democratisation.

The publication of this book was funded by the Council of Europeand the Ministry of Foreign Affairs of Norway.

Book for printing prepared by Igor Gaon.

You can find book here.

 

 

Last Updated ( Tuesday, 21 February 2012 13:03 )
 

General Elections 2010– Challenges and Perspectives

E-mail Print PDF

“General Elections 2010– Challenges and Perspectives”

Dear,

The Central Election Commission of Bosnia and Herzegovina will organize the International Conference under the title “General Elections 2010– Challenges and Perspectives” from May 26 to May 28, 2011 in Neum, Bosnia and Herzegovina. This conference will be organized in cooperation with the nongovernmental organization the Association of election officials in Bosnia and Herzegovina (AEO BiH) and the Conference is finically supported by the Council of Europe.

Similar conferences are organized after every election cycle and proved to be very useful in order to improve the electoral code and all related regulations. The conference will host a number of municipal election commission members, election experts and other practitioners, members of BiH election administration, reputable foreign guests and representatives of foreign organizations in Bosnia and Herzegovina (in total around 150 participants is expected). The purpose of the conference is to have the opportunity for all relevant interlocutors of the election administration to evaluate their work during the General Elections that were held in October 2010.

The Central Election Commission of Bosnia and Herzegovina would hereby like to invite one or more members of your organization to participate in the work of the above-mentioned Conference.

I would like kindly to ask you to confirm participation at the Conference by May 4, 2011 to Zarko Arđelan; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

I most sincerely hope that you will be in position to accept our invitation. Please also find attached the draft Agenda of the conference, registration form and some information about the venue of the Conference.


Sincerely,


President of the BiH CEC                                                                                                    Acting Executive Director of the AEO BIH

Irena Hadžiabdić                                                                                                                                  Zvjezdana Dragović

Last Updated ( Thursday, 11 August 2011 15:27 )
 

SMS centar

E-mail Print PDF

SMS-centar 091 12 12 12

U sklopu aktivnosti pred opće izbore u BiH Centralna izborna komisija BiH (CIKBiH) stavila je u funkciju SMS-centar za provjeru biračkog mjesta koji je od danas na raspolaganju bh. građanima (biračima).Predsjednica CIK-a BiH Irena Hadžiabdić podsjetila je danas na pres-konferenciji u Sarajevu da birači mogu slanjem jedinstvenog matičnog broja na broj telefona 091 121 212 dobiti odgovor (poruku) telekom-operatera koja sadrži broj, te naziv lokacije i grada gdje se nalazi biračko mjesto. Cijena poruke je 12 feninga, uključujući i PDV.

sms1


Last Updated ( Saturday, 02 October 2010 14:20 )
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 2