Home Novosti

Novosti

JAVNI OGLAS

E-mail Ispis PDF

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Udruženja izbornih zvaničnika u BiH, broj: O-08/13 od 05.02.2013. godine, Udruženje izbornih zvaničnika u BiH objavljuje sljedeći

JAVNI OGLAS
o prodaji službenog putničkog motornog vozila putem javnog nadmetanja zatvorenim pisanim ponudama

I – Predmet prodaje
Predmet prodaje je službeno putničko motorno vozilo, vlasništvo Udruženja izbornih zvaničnika u BiH.

II – Podaci o vozilu
Vrsta vozila: putnički automobil;
Marka i tip vozila: Volvo V40;
Broj šasije: YV1VW7313XF381539;
Broj motora: C005456;
Godina proizvodnje: 1999;
Snaga vozila: 70kW;
Zapremina motora: 1987 cm3;
Boja karoserije: žuta metalik;
Broj reg. mjesta: 1+4;
Registarska oznaka: E13-E-890;
Početna cijena: 4000,00 KM (slovima: četirihiljade KM i 00/100 KM).

III – Pregled vozila
Motorno vozilo se može pogledati sljedećim danima: petak 08. februar, ponedeljak 11. februar, utorak 12. februar i srijeda 13. februar 2013. godine u vremenu od 10:00 časova do 16:00 časova.
Vozilo će se nalaziti na parkingu ispred ureda Udruženja izbornih zvaničnika u BiH, u ulici Muse Ćazima Ćatića 12, Sarajevo.

IV – Kriterij prodaje
Najpovoljnijom ponudom smatraće se ponuda sa najvišim ponuđenim iznosom.
U slučaju da dva ili više ponuđača u zatvorenim kovertama dostave ponudu sa istim iznosom, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu, po datumu i vremenu prijemnog štambilja sa Protokola Udruženja izbornih zvaničnika u BiH.
Prodaja će se obavljati po načelu "viđeno – kupljeno" što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu, po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka.

V – Pravo učešća
Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica.

VI – Sadržaj ponude
Pisana ponuda treba da sadrži:
1. Dokumenta i podaci o ponuđaču:
a) fizičko lice (fotokopija lične karte, adresa i kontakt telefon);
b) pravno lice (fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime ovlaštenog lica za zastupanje, adresa i kontakt telefon);
2. Iznos ponude izražene u KM.

VII – Dostavljanje ponuda
Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom "Ponuda – NE OTVARAJ – Javni poziv za prodaju putničkog motornog vozila putem javnog nadmetanja zatvorenim pisanim ponudama" putem pošte ili neposrednom predajom na Protokol Udruženja izbornih zvaničnika u BiH, ulica Muse Ćazima Ćatića 12, Sarajevo.
Krajnji rok za dostavljanje ponuda je četvrtak, 14. februar 2013. godine do 16:00 časova, uključujući i ponude upućene putem pošte a pristigle do naznačenog datuma i vremena.
Sve ponude koje pristignu poslije navedenog roka, kao i ponude sa iznosom manjim od utvrđene početne cijene, Komisija neće se uzeti u razmatranje.
Javno nadmetanje će biti punovažno i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

VIII – Dan i mjesto održavanja javnog nadmetanja
Javno otvaranje ponuda, obavlja Komisija, održat će se u petak, 15. februara 2013. godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Udruženja izbornih zvaničnika u BiH, u ulici Muse Ćazima Ćatića 12, Sarajevo.
Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, saopćavaju se pravila javnog nadmetanja.
Javnom otvaranju ponuda, može prisustvovati ovlaštena osoba pravnog lica ili fizičko lice, uz prezentaciju punomoći odnosno lične karte.
Nakon otvaranja svih blagovremenih ponuda, zaključuje se javno nadmetanje, utvrđivanjem liste ponuđača koji su ponudili cijenu iznad utvrđene početne cijene, počevši od ponuđača sa najpovoljnijom ponudom i konstatuje se da je motorno vozilo prodato najpovoljnijem ponuđaču.
Važenje utvrđene liste ponuđača je 15 dana od dana javnog otvaranja.

IX – Obaveza kupca
Ponuđač čija je ponuda najpovoljnija, odnosno kupac, dužan je uplatiti cjelokupan utvrđeni iznos na transakcijski račun Udruženja izbornih zvaničnika u BiH, broj: 140 101 000 26342 62, a kao svrhu uplate navesti: uplata za kupovinu motornog vozila Volvo V40, najkasnije u roku od 5 dana od dana javnog otvaranja, nakon čega će se, uz prezentaciju dokaza o uplati, s njim zaključiti Ugovor o kupoprodaji.

Ako ponuđač sa najpovoljnijom ponudom, odnosno kupac, ne uplati utvrđeni iznos ili ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji, u ostavljenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine, te u tom slučaju Udruženja izbornih zvaničnika u BiH zadržava pravo da ponudi zaključenje ugovora o kupoprodaji slijedećem najpovoljnijem ponuđaču, sa utvrđene liste.
Sve poreze i troškove oko prijenosa prava vlasništva nad kupljenim motornim vozilom snosi Kupac.
Kupac nakon uplate i zaključenja Ugovora o kupoprodaji, može odmah preuzeti motorno vozilo, zajedno sa pratećim dokumentima motornog vozila.

X – Dodatne informacije
Javni poziv za prodaju vozila putem postupka javnog nadmetanja objavit će se na web stranici Udruženja izbornih zvaničnika u BiH www.aeobih.com.ba, te u sedmičnim novinama Superoglasi, kao i na internetskim stranicama koji se bave isljučivo prodajom.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je: Žarko Arđelan, broj telefona: 033 476 880.

 

Ažurirano ( Petak, 08 Veljača 2013 16:15 )
 

"Kroz diskusiju do boljeg obostranog razumijevanja i većeg civilnog angažmana mladih ljudi"

E-mail Ispis PDF
There are no translations available.

Udruženje izbornih zvaničnika u BiH (UIZBiH) implementira projekat pod nazivom "Kroz diskusiju do boljeg obostranog razumijevanja i većeg civilnog angažmana mladih ljudi" u saradnji sa nevladinom organizacijom iz Češke „Agora” zahvaljujući sredstvima National Endowment for Democracy (NED), SAD. U ovom projektu je uključeno 12 srednjih škola u BiH (Prva gimnazija Sarajevo, Katolički školski centar – Opća realna gimnazija Sarajevo, Mješovita srednja škola "Gornji Vakuf" Gornji Vakuf / Uskoplje, Četvrta gimnazija Sarajevo, Srednja škola "Kreševo" Kreševo, Gimnazija "Mushin Rizvić" Kakanj, Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" Olovo, JU Druga gimnazija Zenıca, Gimnazija i srednja stručna škola Istočna Ilidža, Srednja škola Sokolac, Srednjoškolski centar Foča, te Srednjoškolski centar Rogatica.

Ciljevi projekta su da se:
• Aktiviraju mladi ljudi u Bosni i Hercegovini i da se povećaju njihovi interesi u javnom životu;
• Ojača međusobno razumijevanje i tolerancija među mladim generacijama različitih nacionalnih grupa u BiH.

Ostvarivanje ovih ciljeva se odvijalo kroz organizovanje debata na aktuelne i interesantne teme učenicima u njihovim školama. Nakon održana dva kruga treninga, organizovano je takmičenje koje je trajalo dva dana. Svi učesnici su dobili majice na poklon kao uspomenu na ovo lijepo druženje. Četiri srednje škole su prošle u finalno takmičenje: Prva gimnazija Sarajevo, JU Druga gimnazija Zenıca, Gimnazija i srednja stručna škola Istočna Ilidža, i Srednjoškolski centar Foča. Finalno takmičenje je održano u Centru za posjetioce Parlamentarne Skupštine BiH 11. decembra, 2012. godine. Tom prilikom je organizovan obilazak Parlamenta za sve učenike i profesore četiri pobjedničke škole. Pobjednik na finalnom takmičenju je Prva gimnazija iz Sarajeva. Svi učesnici su dobili prigodne poklone, a pobjednički tim i najbolji debatanti na polufinalnom i finalnom takmičenju i vrijedne nagrade.

Slike sa finalaPobjednici, I gimnazija, Sarajevo

Prijem u ambasadiDebate

DebateDebate

 

Ažurirano ( Četvrtak, 10 Siječanj 2013 13:26 )
 

Poziv za testiranje elektronskog glasanja za osobe sa invaliditetom

E-mail Ispis PDF

Poziv za testiranje elektronskog glasanja za osobe sa invaliditetom

Glasanje - lično i samostalno - je osnovno pravo u demokratiji. Prema sadašnjem sistemu glasanja u Bosni i Hercegovini (BiH), mnogim biračima sa invaliditetom uskraćeno je to pravo. Oni često moraju otkriti svoj izbor osobi koja im pomaže u obilježavanju glasačkih listića i nisu u mogućnosti glasati u privatnosti. Jednak pristup demokratskom procesu mora uključivati i jednako glasačko pravo za sve građane BiH.
Iz tog razloga, Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) je prepoznala potrebu da podrži projekat pod nazivom "Unapređenje uslova za lično i samostalno glasanje za bosanskohercegovačke građane sa invaliditetom", koji implementira Udruženje izbornih zvaničnika u BiH (UIZBiH). Na projektu usko sarađuju Centralna izborna komisija BiH, Udruženje za slijepa i slabovidna lica Kantona Sarajevo, Vijeće organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH i Koordinacioni odbor invalida Republike Srpske, te "Everyone Counts", međunarodna agencija za izborne sisteme. Ovaj projekat će olakšati učešće BiH birača sa invaliditetom u izbornom procesu.
Tokom implementacije projekta održati će se simulacija elektronskog glasanja i to:
- u Sarajevu, 06.09.2012. godine, u "Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo" - Centar za razvoj karijere i biznisa, Kemala Kapetanovića 17, od 12:00 do 18:00 sati;
- i u Banja Luci, 07.09.2012. godine u prostoru "Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida", Vojvođanska bb, i to od 12:00 do 18:00 sati.
Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na simulaciju glasanja kako biste nam pomogli da odaberemo najbolje načine za osobe sa invaliditetom da glasaju samostalno i lično, te tako u potpunosti iskoriste svoje glasačko pravo.
Nakon simulacije izbora, tokom implementacije projekta će se razviti politike i procedure i dostaviti relevantnim organima, kako bi se omogućilo BH građanima sa invaliditetom da glasaju privatno i samostalno pomoću elektronskih pomagala.

Ažurirano ( Srijeda, 03 Listopad 2012 09:58 )
 

21. godišnja konferencija ACEEEO

E-mail Ispis PDF

21. godišnja konferencija ACEEEO- Za više informacija molimo kliknite na link.

Ažurirano ( Utorak, 04 Rujan 2012 10:24 )
 

Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u Bosni i Hercegovini

E-mail Ispis PDF

Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u Bosni i Hercegovini

Osnovni podaci o projektu

USAID BiH i Vijeće/Savjet Evrope realizuju 21-mjesečni program “Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u Bosni i Hercegovini”. Program je započeo u septembru 2011.godine i trajati će do juna 2013.godine. Programske aktivnosti se realizuju u dva smjera kako bi  što bolje podržale snažnije uključivanje žena i mladih u političke procese u BiH. 

Aktivnosti su  usmjerene na ostvarenje sljedećih ciljeva:
1) Veća angažovanost žena u političkim procesima; i
2) Stvaranje nove i odgovornije generacije lidera unutar političkih partija

Sveukupni cilj programa je da osnaži žene i mlade u svrhu preuzimanja aktivnije uloge u političkim procesima. Program će pomoći stvaranje nove i odgovornije generacije lidera  unutar političkih partija na predstojećim općinskim/opštinskim izborima  te podići svijest o važnosti uloge žena u političkim procesima, kao i povećati njihov angažman u politici.

Opis problema
Iako su žene u BiH ostvarile političku moć na najvišim nivoima, one su još uvijek znatno manje prisutne u javnom životu te na rukovodnim pozicijama u političkim partijama kao i  na državnom i regionalnom nivou. Korijen problema leži u jakim kulturnim i društvenim predrasudama koje su još uvijek prisutne.  Politički i stranački lideri posmatraju žene kao nevažne za ostvarenje njihovih aspiracija u postizanju i održavanju političke moći. Uzimajući sve ovo u obzir, ovaj program se značajno fokusira na podizanje svijesti o važnosti uloge žena u političkim procesima pred opštinske/općinske izbore 2012., i to radeći sa ženama, NVO-ima sa ženskim predznakom i ženama kanditatkinjama na izborima.

Programske aktivnosti i očekivani rezultati 
Programske aktivnosti će ojačati komunikaciju i političku svijest među ženama i mladima različitih nacionalnosti. Izbori 2012 pružaju mogućnost da se ojačaju žene i mladi kako bi imali značajniju ulogu u izbornim i političkim procesima jer su tada  političke partije više usmjerene na suštinska pitanja upravljanja na opštinskom/općinskom nivou nego na etničke podjele koje inače dominiraju u državnim političkim debatama. 

Vijeće/Savjet Evrope će realizirati niz aktivnosti u svrhu ostvarenja sljedećih rezultata:
Rezultat 1.  Povećanje učešća žena u političkim procesima
Veliki broj NVO-a iz urbanih i ruralnih područja , a pogotovo onih koji su usmjereni na poboljšanje položaja žena u BiH  će unaprijediti svoje znanje  o  zakonodavstvu u vezi  jednakosti spolova  te trenutnom stanju u vezi sprovedbe tog zakona.   NVO-i će unaprijediti dijalog i saradnju  sa vladinim institucijama  i ženama kandidatima na  opštinskim/općinskim izborima 2012, a  u svrhu promoviranja i lobiranja za bolju zastupljenost žena u političkom životu države.
Projekat će se usmjeriti na sljedeće aktivnosti  kako bi se ostvarili gore navedeni rezultati:
- Održavanje javnih debata u cijeloj BiH.
- Organizacija seminara o učešću žena u javnom i političkom životu koji će biti održani sa mladim političarima, polaznicima  Škole političkih studija u BiH koji vodi Vijeće/Savjet Evrope.

Rezultat 2. Stvaranje nove i odgovornije generacije lidera unutar političkih partija

Škola političkih studija Vijeća/Savjeta Evrope u BiH pruža političko obrazovanje za mlade političke kadrove još od 2003.godine. Škola osnažuje mlade BiH političare u svrhu sticanja znanja   iz područja značajnih za daljnji razvoj države prema EU integracijama, kao i da preuzmu aktivniju ulogu u Asocijaciji država Vijeća/Savjeta Evrope.  Namjera seminara je da pomogne mladim političkim vođama  da poboljšaju njihovo razumjevanje  politike, zajedničkog rada te da razviju zajedničke stavove o bitnim pitanjima bez obzira na njihovo partijsko i nacionalno opredjeljenje.

Ažurirano ( Četvrtak, 12 Travanj 2012 09:04 )
 

Svjetski dan izbora 2012

E-mail Ispis PDF

SVJETSKI DAN IZBORA

Na konferenciji Udruženja izbornih zvaničnika Evrope (ACEEEO) održanoj 2005. godine, više od 20 zemalja članica dogovorilo se o pokretanju inicijative da se prvi četvrtak u mjesecu februaru utemelji kao dan, koji bi u cijelom svijetu predstavljao zaštitni znak demokratskih izbora, odnosno kao Svjetski dan izbora.

Udruženje izbornih zvaničnika u BiH, u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom BiH već šestu godinu promoviše tu inicijativu. Tim povodom juče su održani sastanci u Sarajevu, Banja Luci, Brčkom i Mostaru sa predstavnicima gradskih i općinskih izbornih komisija.

U Sarajevu, u velikoj sali Općine Novo Sarajevo održan je radno-konsultativni sastanak, koji su organizirali Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i Udruženje izbornih zvaničnika Bosne i Hercegovine, a u saradnji sa Općinskom izbornom komisijom Novo Sarajevo. Sastanku su prisustvovali i predstavnici izbornih komisija općina: Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Vogošća, Novo Goražde, Travnik, Žepče, Centar, Šekovići, Lukavac, Čelić, Derventa i Srebrenica. Prisutnima su se obratili predsjednik CIK-a Branko Petrić, izvršna direktorica Udruženja izbornih zvaničnika u BiH Zvjezdana Dragović, predsjedavajući Općinskog vijeća Nebojša Simić i savjetnica općinskog načelnika Zehra Orahovac.
Sastanku u Brčkom su prisustvovali i članovi izbornih komisija Bijeljine, Lopara, Orašja i Domaljevca, predstavnici poslaničkih grupa iz Skupštine, gradonačelnik Distrikta, a ispred CIK BiH bio je prisutan Mikić Stjepan.
U Administrativnoj službi Grada Banja Luke održan je radni skup kojem je prisustvovalo 40 predstavnika Izbornih komisija iz 17 gradova / opština / regiona: Banja Luka, Teslić, Doboj, Kneževo, Šipovo, Bihać, Srbac, Brod, Lopare, Ribnik. Osmaci, Prnjavor, Mrkonjić Grad, Kotor Varoš, Laktaši, Čelinac i Oštra Luka. Ispred CIK BiH-a bila je prisutna Irena Hadžiabdić u Banja Luci, te Vedran Hadžović i Božica Ban u Mostaru.

Ova svečana prilika bila je povod i da se razmijene mišljenja i izvrše konsultacije sa Centralnom izbornom komisijom BiH za predstojeće lokalne izbore.

 

Ažurirano ( Četvrtak, 23 Veljača 2012 10:31 )
 

Kodeks ponašanja članova biračkih odbora i njihovih zamjenika

E-mail Ispis PDF


 „Kodeks ponašanja članova biračkih odbora i njihovih zamjenika“


Udruženje izbornih zvaničnika u BiH (UIZBiH) je, uz pomoć Vlade Kanade i u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine (CIK BiH) i Organizacijom za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE), izdalo brošuru „Kodeks ponašanja članova biračkih odbora i njihovih zamjenika“. Promocija brošure održana je u Sarajevu i Banja Luci, u prisustvu velikog broja članova općinskih i gradskih izbornih komisija i predstavnika političkih stranaka.

U izbornoj administraciji, efikasnost i tačnost u radu biračkih odbora predstavlja prvi korak ka izgradnji povjerenja javnosti u izborni proces u Bosni i Hercegovini. Dužnosti, koje obavljaju članovi biračkih odbora, izuzetno su kompleksne i odgovorne, te zahtijevaju visok stepen znanja o izbornom procesu; zatim, posjedovanje vještina poput – komunikacije, rješavanja konflikata, timskog  rada; visoke moralne i profesionalne norme; posvećenost izvršavanju zadatka provedbe izbora na biračkim mjestima. Politički subjekti, koji učestvuju u izbornom procesu, trebaju poticati njihovu nepristrasnost i nezavisnost, jer će rad, u skladu sa principima Kodeksa, biti najbolji garant demokratskih izbora. Svako kršenje odredaba Izbornog zakona BiH i principa Kodeksa od strane članova biračkih odbora, može imati negativan uticaj na izborni proces i položaj političkih subjekata u njemu.

Brošura sadrži opis poslova članova biračkih odbora, pravila ponašanja i rada, primjere kršenja odredaba Izbornog zakona BiH i sankcije, koje su propisane krivičnim zakonima i Izbornim zakonom BiH i podzakonskim aktima. Kodeks treba da doprinese smanjenju kršenja odredaba Izbornog zakona BiH od strane biračkih odbora već prilikom provođenja Lokalnih izbora 2012. godine.

Prisutni su ocijenili da će brošura biti korisna za općinske i gradske izborne komisije, koje provode obuku članova biračkih odbora, političke subjekte, posmatrače političkih subjekata, udruženja građana, kao i međunarodne posmatrače, a prvenstveno članove biračkih odbora.

Brošuru možete preuzeti na ovom linku .

Ažurirano ( Utorak, 06 Ožujak 2012 10:38 )
 

MLADI ZA MLADE / PRVI PUT GLASAŠ - Septembar - Decembar 2011

E-mail Ispis PDF

MLADI ZA MLADE / PRVI PUT GLASAŠ

Mladi za mlade Udruženje izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini (UIZBiH), implementiralo je projekat „Mladi za mlade / Prvi put glasaš“ u tri faze i to od jula 2010 do decembra 2011. godine, prva faza, od aprila do maja 2011. godine, druga faza i treća faza od septembra do decembra 2011. Godine, zahvaljujući sredstvima Vijeća Evrope. Cilj projekta bio je da se poveća interes mladih ljudi za izbore i politički život u Bosni i Hercegovini.

U sklopu ovog projekta odštampano je 30 000 brošura i održano 240 radionica u 132 srednje škole u Federaciji BiH i Republici Srpskoj kako bi se što više mladih ljudi animiralo da izađe na izbore. Radionicama je prisustvovalo 7927 učenika srednjih škola.

Projekat „Prvi put glasaš“ je dobro osmišljen i potreban na ovim prostorima. U Bosni i Hercegovini je generalni problem indiferentnost  prema političkom i društvenom životu zemlje, i taj problem je posebno izražen među mlađom populacijom. U prilog ovome govori i činjenica da smo na većini predavanja mogli čuti izjave poput: „Neću izaći na izbore jer ne mogu ništa promjeniti“, „Sve su to lopovi i kriminalci“, „Svaki put su isti ljudi na izbornim listama“, itd. , te činjenica da političke partije u toku izbornih kampanja, zbog slabog izlaska mladih na izbore, iste spominju veoma rijetko. Zbog svega ovoga snažno vjerujemo da ovaj projekat treba da se nastavi i u budućnosti.

Vjerujemo da se u nastavku projekta posebna pažnja treba posvetiti boljoj edukaciji samih predavača, koji su nesumnjivo stručnjaci u ovoj oblasti, ali kod kojih je, u pojedinim slučajevima,  vidljiv nedostatak iskustva u radu sa djecom tako da su se neka predavanja svodila uglavnom na teoretsko iznošenje teme koja je predmet predavanja. Mišljenja smo da je u narednom periodu neophodno staviti veći akcenat na interaktivni rad sa djecom i dati im mogućnost da se u potpunosti uključe u radionicu. Nerijetko se događalo da na kraju predavanja učenici nisu imali vremena da potraže odgovore na pitanja koja su ih interesovala jer je školski čas u potpunosti bio iskorišten za samo predavanje, tako da su se neka predavanja pretvorila u „obuku biračkih odbora“. Stoga smatramo da u nastavku projekta veći akcenat treba staviti na teme koje motivišu mlade ljude da se uključe u izborni proces i društveni život i da izbore vide kao šansu da naprave bolje društvo za sebe i svoje okruženje.

Ažurirano ( Srijeda, 21 Prosinac 2011 13:41 )
 

Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2010. godine: naučene lekcije

E-mail Ispis PDF

Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2010. godine: naučene lekcije

Izbori predstavljaju suštinski korak u procesu demokratizacije. Kao takvi, izbori su presudna šansa za političko učešće i važan element u potpunom uživanju širokog spektra ljudskih prava. Izbori su test organizacije političkog procesa i pokazatelj slobode medija, izražavanja, udruživanja, itd. Imaju neposredan učinak na legitimitet institucionalnih okvira. U zemljama članicama, Vijeće Evrope promovira predizbornu ili izbornu pomoć i prati izbore, sve u cilju jačanja slobodnih i fer izbora, kao i procesa demokratizacije.

Štampanje ove publikacije omogućilo je Vijeće Evrope u suradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

Knjigu za štampu pripremio Igor Gaon.

Knjigu mozete pogledati ovdje.

Ažurirano ( Utorak, 21 Veljača 2012 13:03 )
 

Opći izbori 2010. – izazovi i perspektive

E-mail Ispis PDF

„Opći izbori 2010. – izazovi i perspektive“

Poštovani,

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u saradnji sa Udruženjem izbornih zvaničnika Bosne i Hercegovine organizira međunarodnu konferenciju pod nazivom „Opći izbori 2010. – izazovi i perspektive“ , koja će se održati od 26. do 28. 05. 2011. godine u hotelu „Sunce“ u Neumu.

Slične konferencije organiziramo za svaki izborni ciklus i to se dokazalo vrlo korisnim u nastojanjima da poboljšamo izborni zakon i sve srodne propise.

Konferenciji će prisustvovati članovi lokalnih izbornih komisija, izborni i drugi stručnjaci, članovi izborne administracije, uvaženi inozemni gosti i predstavnici inozemnih organizacija u Bosni i Hercegovini (očekujemo oko 150 učesnika).

Svrha ove konferencije je pružanje prilike svim mjerodavnim faktorima izborne administracije da ocijene svoj rad na provedbi Općih izbora, koji su održani u oktobru 2010. godine.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva jednog ili više članova vaše cijenjene Komisije da učestvuju u radu gore navedene konferencije.

Molimo da ispunjen obrazac prijave za učešće dostavite u Sekretarijat UIZBiH do 04. maja 2011. godine na fax broj: +387 33 476 887 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Nadam se da ćete biti u mogućnosti prihvatiti naš poziv.
U prilogu se nalazi informacija o kotizaciji i mjestu održavanja konferencije, nacrt Dnevnog reda konferencije i obrazac prijave za učešće.
S poštovanjem,

 

Predsjednica CIK BiH                                                                v. d. izvršnog direktora UIZBiH

Irena Hadžiabdić                                                                             Zvjezdana Dragović

Ažurirano ( Četvrtak, 11 Kolovoz 2011 15:27 )
 

SMS centar

E-mail Ispis PDF
There are no translations available.

SMS-centar 091 12 12 12

U sklopu aktivnosti pred opće izbore u BiH Centralna izborna komisija BiH (CIKBiH) stavila je u funkciju SMS-centar za provjeru biračkog mjesta koji je od danas na raspolaganju bh. građanima (biračima).Predsjednica CIK-a BiH Irena Hadžiabdić podsjetila je danas na pres-konferenciji u Sarajevu da birači mogu slanjem jedinstvenog matičnog broja na broj telefona 091 121 212 dobiti odgovor (poruku) telekom-operatera koja sadrži broj, te naziv lokacije i grada gdje se nalazi biračko mjesto. Cijena poruke je 12 feninga, uključujući i PDV.

sms1


Ažurirano ( Subota, 02 Listopad 2010 14:20 )
 
  • «
  •  Početak 
  •  « 
  •  1 
  •  2 
  •  » 
  •  Kraj 
  • »
Stranica 1 od 2

Informacije o članstvu

Konferencije

Podrška UIZBiH