Home Statut

Statut - Dio IX

E-mail Ispis PDF
Index članka
Statut
Dio I
Dio II
Dio III
Dio IV
Dio V
Dio VI
Dio VII
Dio VIII
Dio IX
Dio X
Dio XI
Sve Stranice

DIO IX – IZGLED I OBLIK PEČATA

Član 54.

Udruženje ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 30mm i sadrži naziv i sjedište Udruženja na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, ispisan latiničnim i ćiriličnim pismom u koncentričnim krugovima, sa grafičkim znakom Udruženja u sredini.

Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži naziv i sjedišta Udruženja, broj akta i datum.

Član 55.

Udruženje ima grafički znak koji nosi riječ "izbori" - na latiničnom i ćiriličnom pismu.

Član 56.

Broj, upotreba, čuvanje i uništenje pečata i znaka reguliraju se posebnim uputstvima koja donosi Upravni odbor Udruženja.

Član 57.

Udruženje se upisuje u odgovarajući registar i danom upisa stiče status pravne osobe. 

Informacije o članstvu

Konferencije

Podrška UIZBiH