Home Upravni odbor

Upravni odbor

E-mail Ispis PDF
Uma Isić
 

Potpredsjednica

Uma Isić je magistrica žurnalističkih nauka, dobitnica Bronzane plakete za jednog od najboljih službenika lokalne administracije u Bosni i Hercegovini za 2004. godinu. Uma je certificirana trenerica za oblasti: odnosa sa javnošću, metodologije izrade prijedloga projekata, menadžmenta ljudskih resursa, izbornih sistema, lokalnog ekonomskog razvoja, kodeksa ponašanja i rada državnih službenika, strateškog planiranja, rad školskih odbora, prikupljanja sredstava, reinženjeringa poslovnih procesa itd. Članica UIZBiH od osnivanja Udruženja 1999. godine. Od 1999. do 2006. godine obavljala poslove u OIK Maglaj.

Gojko Anić

Potpredsjednik

Gojko Anić živi i radi u Mostaru. Po zanimanju diplomirani pravnik, 14 godina bio predsjednik Općinskog suda za prekršaje, sada radi u JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.

Član UIDBIH-a od osnivanja, obnašao više različitih funkcija, od 2002-2004. godine predsjednik Upravnog odbora, a dana 26.09.2008. godine ponovno izabran na funkciju predsjednika Upravnog odbora Udruženja.Od početka višestranačkih izbora u poslijeratnoj BiH je stalni član izbornog povjerenstva općine Mostar Zapad, a potom i izbornog povjerenstva Grada Mostara.

Nada Batinar
 

Predsjednica

Nada Batinar je diplomirani menadžer javne uprave. Aktivna je u izbornom procesu od 1998. godine. Član Gradske izborne komisije Banja Luka, aktivan član UISBiH od 2000. godine. Završila Izborni kurs, aktivan učesnik i koordinator nekoliko projekata Udruženja za ogranak Banja Luka.

Nada Đurić

Nada Đurić je diplomirani pravnik. Član je OIK Derventa od 1996. godine i član UISBiH-a od njegovog osnivanja.

Irvana Hajdarović
 

Irvana Hajdarović je završila Pravni fakultet u Sarajevu. Živi i radi u Stocu pri Policijskoj stanici Stolac. U izborne aktivnosti uključena od 1990. godine. U septembru 1996. godine imenovana za sekretara OIK Stolac gdje se i danas nalazi kao član komisije. Prisustvovala je svim obukama u organizaciji CIK BiH. Redovan je član UIZBiH od samog osnivanja. Član Skupštine UIZBiH, bila i član Komiteta za informisanje. Trenutno je imenovana za predsjednika Regionalnog ogranka Mostar.

Dragutin Ivanović

Dragutin Ivanović, iz Orašja, obnaša funkciju predsjednika Općinskog suda za prekršaje od 1993. godine. Član je radne grupe za izradu zakona o prekršajima BiH, te član OIK Orašje. Aktivan je član UIZBiH-a i angažovan kod implementacije projekata vezanih za zaštitu ljudskih prava.

Sadeta Muhić
 

Sadeta Muhić, diplomirani pravnik iz Sanskog Mosta Od 1997. godine radila kao sudija u Općinskom sudu za prekršaje Sanski Most, a od kraja 2000. godine do 01.12.2006. obnašala funkciju Predsjednika suda za prekršaje Sanski Most. 

Nedim Muhić

Nedim Muhić, diplomirani pravnik, od 1996. godine radio kao sudija za prekršaje u Općinskom sudu Stari Grad Sarajevo. Bio član općinske izborne komisije Stari Grad Sarajevo od 1996. do 1998. godine a od 2001. godine Predsjednik te komisije. U oblasti izbora, 2005. godine objavio rad Izbori u svjetlu krivičnog zakonodavstva u BiH, a 2006. godine bio koautor Priručnika za rad biračkih odbora.

Mejrema Pašić
 

Mejrema Pašić, iz Sarajeva, pravnik po zanimanju sa 36 godina staža u organima uprave u službama općine Novo Sarajevo i općine Centar Sarajevo. U izborne aktivnosti je uključena od 1990. godine kao član OIK-e općine Centar Sarajevo. Uspješno završila kurs o izborima.

Gordana Pećanac

Gordana Pećanac, diplomirani pravnik iz Sarajeva, zaposlena u općini Novo Sarajevo kao šef kabineta načelnika općine. Izuzetno aktivan član Udruženja od dana osnivanja. U Udruženju obavljala funkcije predsjednika Komiteta za edukaciju, člana Međunarodnog komiteta i člana grupe za medije. Završila niz kurseva: kurs o izborima, medijima, o mirnom rješavanju konflikata, o strateškom planiranju, općinskom menadžmentu. Trenutno obavlja dužnosti blagajnika Upravnog odbora.

Branislav Radinović
 

Branislav Radinović je pravni fakultet završio u Banja Luci. Zaposlen je u organima uprave opštine Gradiška od 1987. godine, član je Opštinske izborne komisije u Gradišci, od prvih višestranačkih izbora u BiH 1990. god.

U UISBIH bio je član osnivačke Skupštine udruženja, član Predsjedništva Udruženja, član Pravnog savjeta UISBIH, potpredsjednik regionalnog odbora Banja Luka. Završio kurseve o izbornim sistemima OSCE, o edukaciji birača i kurs o odnosima sa medijima.

Marko Raguž

suda u Stocu, a završio je više kurseva u organizaciji Udruženja kao što su izborni kurs, kurs o mirnom rješavanju konflikata. Angažovan je bio kao trener biračkih odbora.

Predrag Šupljeglav
 

Predrag Šupljeglav je diplomirani pravnik. Zaposlen u Gradskoj upravi Grada Mostara kao Načelnik Odjela za organizaciju, pravne poslove i opštu upravu. 

Iskustvo u izbornom procesu ima još od prije rata kao član biračkog odbora za provođenje delegatskih izbora. Od 2004. godine član prve jedinstvene Izborne komisije Grada Mostara. Član Udruženja izbomih službenika od 2002. godine. Aktivno učestvuje u radu kao član Skupštine, te potpredsjednik Regionalnog ogranka Mostar. Za člana Upravnog odbora izabran 2008. godine, a na prvoj sjednici UO i za sekretara UO.

 

Informacije o članstvu

Konferencije

Podrška UIZBiH