Home Novosti JAVNI OGLAS

JAVNI OGLAS

E-mail Ispis PDF

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Udruženja izbornih zvaničnika u BiH, broj: O-08/13 od 05.02.2013. godine, Udruženje izbornih zvaničnika u BiH objavljuje sljedeći

JAVNI OGLAS
o prodaji službenog putničkog motornog vozila putem javnog nadmetanja zatvorenim pisanim ponudama

I – Predmet prodaje
Predmet prodaje je službeno putničko motorno vozilo, vlasništvo Udruženja izbornih zvaničnika u BiH.

II – Podaci o vozilu
Vrsta vozila: putnički automobil;
Marka i tip vozila: Volvo V40;
Broj šasije: YV1VW7313XF381539;
Broj motora: C005456;
Godina proizvodnje: 1999;
Snaga vozila: 70kW;
Zapremina motora: 1987 cm3;
Boja karoserije: žuta metalik;
Broj reg. mjesta: 1+4;
Registarska oznaka: E13-E-890;
Početna cijena: 4000,00 KM (slovima: četirihiljade KM i 00/100 KM).

III – Pregled vozila
Motorno vozilo se može pogledati sljedećim danima: petak 08. februar, ponedeljak 11. februar, utorak 12. februar i srijeda 13. februar 2013. godine u vremenu od 10:00 časova do 16:00 časova.
Vozilo će se nalaziti na parkingu ispred ureda Udruženja izbornih zvaničnika u BiH, u ulici Muse Ćazima Ćatića 12, Sarajevo.

IV – Kriterij prodaje
Najpovoljnijom ponudom smatraće se ponuda sa najvišim ponuđenim iznosom.
U slučaju da dva ili više ponuđača u zatvorenim kovertama dostave ponudu sa istim iznosom, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu, po datumu i vremenu prijemnog štambilja sa Protokola Udruženja izbornih zvaničnika u BiH.
Prodaja će se obavljati po načelu "viđeno – kupljeno" što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu, po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka.

V – Pravo učešća
Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica.

VI – Sadržaj ponude
Pisana ponuda treba da sadrži:
1. Dokumenta i podaci o ponuđaču:
a) fizičko lice (fotokopija lične karte, adresa i kontakt telefon);
b) pravno lice (fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime ovlaštenog lica za zastupanje, adresa i kontakt telefon);
2. Iznos ponude izražene u KM.

VII – Dostavljanje ponuda
Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom "Ponuda – NE OTVARAJ – Javni poziv za prodaju putničkog motornog vozila putem javnog nadmetanja zatvorenim pisanim ponudama" putem pošte ili neposrednom predajom na Protokol Udruženja izbornih zvaničnika u BiH, ulica Muse Ćazima Ćatića 12, Sarajevo.
Krajnji rok za dostavljanje ponuda je četvrtak, 14. februar 2013. godine do 16:00 časova, uključujući i ponude upućene putem pošte a pristigle do naznačenog datuma i vremena.
Sve ponude koje pristignu poslije navedenog roka, kao i ponude sa iznosom manjim od utvrđene početne cijene, Komisija neće se uzeti u razmatranje.
Javno nadmetanje će biti punovažno i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

VIII – Dan i mjesto održavanja javnog nadmetanja
Javno otvaranje ponuda, obavlja Komisija, održat će se u petak, 15. februara 2013. godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Udruženja izbornih zvaničnika u BiH, u ulici Muse Ćazima Ćatića 12, Sarajevo.
Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, saopćavaju se pravila javnog nadmetanja.
Javnom otvaranju ponuda, može prisustvovati ovlaštena osoba pravnog lica ili fizičko lice, uz prezentaciju punomoći odnosno lične karte.
Nakon otvaranja svih blagovremenih ponuda, zaključuje se javno nadmetanje, utvrđivanjem liste ponuđača koji su ponudili cijenu iznad utvrđene početne cijene, počevši od ponuđača sa najpovoljnijom ponudom i konstatuje se da je motorno vozilo prodato najpovoljnijem ponuđaču.
Važenje utvrđene liste ponuđača je 15 dana od dana javnog otvaranja.

IX – Obaveza kupca
Ponuđač čija je ponuda najpovoljnija, odnosno kupac, dužan je uplatiti cjelokupan utvrđeni iznos na transakcijski račun Udruženja izbornih zvaničnika u BiH, broj: 140 101 000 26342 62, a kao svrhu uplate navesti: uplata za kupovinu motornog vozila Volvo V40, najkasnije u roku od 5 dana od dana javnog otvaranja, nakon čega će se, uz prezentaciju dokaza o uplati, s njim zaključiti Ugovor o kupoprodaji.

Ako ponuđač sa najpovoljnijom ponudom, odnosno kupac, ne uplati utvrđeni iznos ili ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji, u ostavljenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine, te u tom slučaju Udruženja izbornih zvaničnika u BiH zadržava pravo da ponudi zaključenje ugovora o kupoprodaji slijedećem najpovoljnijem ponuđaču, sa utvrđene liste.
Sve poreze i troškove oko prijenosa prava vlasništva nad kupljenim motornim vozilom snosi Kupac.
Kupac nakon uplate i zaključenja Ugovora o kupoprodaji, može odmah preuzeti motorno vozilo, zajedno sa pratećim dokumentima motornog vozila.

X – Dodatne informacije
Javni poziv za prodaju vozila putem postupka javnog nadmetanja objavit će se na web stranici Udruženja izbornih zvaničnika u BiH www.aeobih.com.ba, te u sedmičnim novinama Superoglasi, kao i na internetskim stranicama koji se bave isljučivo prodajom.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je: Žarko Arđelan, broj telefona: 033 476 880.

 

Ažurirano ( Petak, 08 Veljača 2013 16:15 )  

Informacije o članstvu

Konferencije

Podrška UIZBiH